Strona główna » Lekkoatletyka » Nowy charakter

Nowy charakter

2017-12-27 05:44:27


Nowy charakter

W roku 2018 zmie­niona została lo­ka­li­zacja i cha­rakter biegu w ra­mach Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. - Tym razem pro­po­nu­jemy Wam bieg w ra­mach akcji „Po­licz się z cu­krzycą i ucz się pierw­szej po­mocy” - informuje Stowarzyszenie "Biegiem Radom!"

 

Włą­czamy się do tego pro­jektu po raz pierwszy. Dla­tego li­czymy na szybkie za­peł­nienie listy star­towej. Za­pew­niamy Wam bieg w prze­pięknej sce­nerii - po­bie­gniemy m.in. przez ra­domski tunel świetlny. Zgodnie z re­gu­la­minem ca­łość opłat prze­ka­zu­jemy na konto WOŚP. Po­nieważ nie mamy środków bu­dże­to­wych, które mo­głyby nam pomóc w or­ga­ni­zacji im­prezy, dla­tego li­czymy na Waszą pomoc w kwe­stii po­szu­ki­wania spon­sorów - informuje serwis biegiemradom.pl. Limit uczest­ników wy­nosi 300 osób.

 

Z uwagi na charytatywny charakter Biegu WOŚP Organizator ograniczył zwyczajowy podział na kategorie wiekowe, oraz przyznał symboliczne wyróżnienia w postaci pucharów dla każdych pierwszych 3 zawodników (zawodniczek) w poszczególnych kategoriach. Zawodnicy wyróżnieni w kategorii generalnej nie będą uwzględniani przy wyróżnieniach w pozostałych kategoriach.

 


Kategorie wiekowe :
- Kategoria generalna kobiet, Kategoria generalna mężczyzn,
- Kategoria junior – dziewczęta , Kategoria junior – chłopcy - zawodnicy w wieku 12 – 18 lat,
- Kategoria senior – kobiety, Kategoria Senior mężczyźni – zawodnicy w wieku 19 – 49 lat,
- Kategoria weteran – kobiety , Kategoria weteran mężczyźni – 50 i więcej lat.
Wyróżnienie dodatkowe – puchar dla najstarszego uczestnika i najstarszej uczestniczki.
Kategoria dodatkowa: Mega drużyna – puchary dla 3 najliczniej reprezentowanych drużyn (liczymy osoby
zgłoszone pod tą samą nazwą drużyny).


Za­pisać można się kli­kając na link: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-wosp—policz-sie-z-cukrzyca-i-ucz-sie-pierwszej-pomocy
  ROZA DEVELOPMENT
Galeria SportRadom.pl
Kanały klubowe

Najchętniej czytane
Piłka Nożna 28.26%
Siatkówka 26.29%
Koszykówka 16.57%
Zapasy 15.54%
Tenis Stołowy 13.35%

ALL SPORT


Facebook