Strona główna » Lekkoatletyka » Wyjątkowy bieg

Wyjątkowy bieg

2018-11-09 11:23:08


Wyjątkowy bieg

Ko­lejne bie­gowe wy­zwanie przed radomianami - 6. Radomski Bieg Nie­pod­le­głości. Or­ga­ni­za­to­rami tej wy­jąt­kowej im­prezy są: Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” oraz MOSiR Radom. Pa­tronat nad Ra­dom­skim Bie­giem Nie­pod­le­głości objął Pre­zy­dent Miasta Radomia.

 

Bieg odbędzie się oczywiście 11 li­sto­pada. O go­dzinie 11.11 ze sta­dionu MOSiR-u wy­star­tuje Nie­pod­le­gło­ściowa Dy­szka - bieg z ate­stem PZLA na dy­stansie 10 kilo­me­trów, skła­da­jący się z dwóch 5-cio ki­lo­me­tro­wych pętli z metą na stadionie. Uczest­nicy Nie­pod­le­gło­ściowej Dy­szki otrzy­mają oko­licz­no­ściowe me­dale, ko­szulki oraz pa­miąt­kowe szklanki ufun­do­wane przez hutę szkła Trend­Glass, a po biegu go­rący po­siłek. Dla naj­lep­szych prze­wi­dziano pu­chary, na­grody fi­nan­sowe oraz na­grody rze­czowe. 

 

Do Nie­pod­le­gło­ściowej Dy­szki można jeszcze zgła­szać się (pod wa­run­kiem, że limit nie zo­stanie wy­czer­pany) w biurze zawodów w piątek (9.11.) — godz. 18.00−20.00, a w sobotę (10.11) – godz. 10.00−15.00 – w lo­kalu Sto­wa­rzy­szenia ul. Traugutta 46/48. Ponadto w biurze za­wodów w niedzielę 11.11 – godz. 8.30 — 10.30 – w hali MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9. Z uwagi na ma­sowe zgło­szenia w ostat­nich dniach organizatorzy po­sta­no­wi­li zwięk­szyć pulę zgło­szeń VI Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości do 580 osób. Dlatego jeżeli ktoś nie uczynił ma na to jeszcze szansę.  

 

W biegu mogą wy­star­tować osoby, które ukończyły 15 rok życia. Zgodnie z re­gu­la­minem za­wodów naj­młodsi (ka­te­goria wie­kowa 15–19 lat) oraz se­niorzy (pow. 65 roku życia) są zwol­nieni zo­stali z opłaty startowej. Więcej informacji na temat 6. Radomskiego Biegu Nie­pod­le­głości TUTAJ 

 

 

(źródło: mosir.radom.pl/biegiemradom.pl)
  ROZA DEVELOPMENT
Galeria SportRadom.pl
Kanały klubowe

Najchętniej czytane
Piłka Nożna 31.13%
Siatkówka 29.23%
Zapasy 17.16%
Tenis Stołowy 14.74%
Sporty Walki 7.75%

ALL SPORT


Facebook