Strona gwna » Lekkoatletyka » Cros­sowe prze­tarcie

Cros­sowe prze­tarcie

2019-01-25 05:46:44


Cros­sowe prze­tarcie

Niespełna 6 ty­godni po­zo­stało do ko­lejnej im­prezy organizowanej przez stowarzyszenie "Biegiem Radom!". - 3-go marca po­bie­gniemy w IV Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Tropem Wilczym - informuje serwis stowarzyszenia.

 

Termin tej edycji jest zgodny z ter­minem kra­jowym i wy­pada na ty­dzień przed Bie­giem Ka­zików. - Ina­czej niż w ubie­głym roku – wów­czas Bieg Tropem Wil­czym był o ty­dzień wcze­śniej, zmie­niona zo­stała rów­nież trasa biegu. Ostre cros­sowe prze­tarcie po­winno za­pro­cen­tować do­brym wy­ni­kiem w biegu ulicznym, jakim są Kaziki - podkreśla serwis biegiemradom.pl.

 

Za­pewne wielu z uczestników po­znało już uroki Puszczy Kozienickiej i po­twierdzi, że bie­ganie zimą le­śnymi ścież­kami to nie­sa­mo­wita frajda. - Je­sienny Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości zor­ga­ni­zo­wany wspólnie z Nad­le­śnic­twem Radom na te­renie Le­śnego Ośrodka Edu­ka­cyj­nego im. red. A. Za­lew­skiego w Je­dlni Let­nisku po­twier­dził słusz­ność wy­boru tego obiektu na bazę na­szych le­śnych ka­me­ral­nych imprez. Ko­lejne nie­dzielne tre­ningi prze­pro­wa­dzimy na frag­men­tach trasy na­szej naj­bliż­szej im­prezy, a ostatnie dwa przed za­wo­dami — na pełnej trasie biegu, ze startem i metą w Le­śnym Ośrodku Edukacyjnym - przypomina portal stowarzyszenia.

 

Jeszcze tylko do 30 stycznia sympatycy aktywnego wypoczynku mo­gą sko­rzy­stać z naj­niż­szej opłaty star­towej.  Te­go­roczny limit uczest­ników wy­nosi 400 osób. W biegu na 10 km mogą wziąć udział osoby powyżej 15 roku życia. - Jak za­wsze, rów­nież w tej edycji biegu szy­ku­jemy nieco nie­spo­dzianek, które z pew­no­ścią będą sta­nowić do­dat­kową uatrak­cyjnią te ka­me­ralne za­wody - zachęca biegiemradom.pl. 

 

Więcej szczegółów i zapisy TUTAJ
  ROZA DEVELOPMENT
Galeria SportRadom.pl
Kanay klubowe

Najchtniej czytane
Pika Nona 31.13%
Siatkwka 29.23%
Zapasy 17.16%
Tenis Stoowy 14.74%
Sporty Walki 7.75%

ALL SPORT


Facebook